Начин на плаќање
Начин на плаќање
  • REGISTER

Начин на плаќање

Услугите кои ги дава ГЛОБАЛ НЕТ можете да ги платите преку про-фактура. 


1. ПРОФАКТУРА - По издавањето на про-фактурата истата е активна 30 дена. Доколку не ја платите се смета дека услугите на ГЛОБАЛ НЕТ не сте ги побарале или не сте сакале да ги имате.
По уплатата услугата ќе ви биде овозможена најдоцна за 24 работни часа не сметајќи ги викендите и празниците.

Наша адреса:
ул. Пандил Шишков бр. 3/2/9
Скопје, Р. Македонија
Работно време:
Пон. до Пет. 8.30-16.30
Викенди: Неработни
Телефони:
T-HOME > 02 3172 808
MOBILE > 070 222 358